Política de Privacitat

Mes k Net Serveis de Neteja S.L., propietària d’aquest lloc web (en endavant, «el Prestador del Servei», publica aquesta declaració de privacitat (en endavant, «la Política de Privadesa») per informar els seus visitants (en endavant, «l’Usuari») de la política que segueix en el tractament de les dades (en endavant, «les dades»), que s’obtenen de les visites a www.mesknet.cat (en endavant, «la Pàgina Web»). l’objectiu de la present política de Privacitat és protegir al màxim la confidencialitat de les dades personals obtingudes.

El Prestador del Servei tractarà les Dades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, «LOPD»); així mateix declara que té inscrit el fitxer on s’allotgen i tracten les Dades en el Registre General de Protecció de Dades segons el que disposa l’article 26 de l’esmentat text.

El Prestador del Servei respecta la privacitat dels que visiten la pàgina web. L’Usuari té el control sobre quin tipus d’informació personal, si és que així ho vol, lliura al Prestador del Servei. El lliurament de la informació per part de l’Usuari és voluntària, excepte en aquells serveis, per a la prestació dels quals, el lliurament de Dades sigui indispensable. El lliurament de les Dades, ja sigui de forma voluntària o necessària per a la prestació de serveis, implica l’acceptació de la present Política de Privacitat. És responsabilitat de l’Usuari la consulta prèvia de la Política de Privacitat, abans del lliurament de les Dades; el Prestador del Servei es reserva el dret d’incloure modificacions en la present Política de Privacitat.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS. El Prestador del Servei informa que en cap cas cedirà o comunicarà les Dades a tercers, sense la prèvia i expressa autorització de l’Usuari.

FINALITAT DEL TRACTAMENT. Mitjançant el lliurament de les seves Dades l’Usuari consent que aquests siguin incorporades a fitxers titularitat del prestador del Servei amb l’exclusiva finalitat de prestar el servei per al qual aquests van ser lliurats, així com per mantenir-lo informat de novetats i ofertes relacionades amb la seva activitat professional a través del correu electrònic, per al que l’usuari dóna el seu autorització expressa.

DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES SEVES DADES. D’acord amb el que disposa la LOPD, els Usuaris podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sobre les Dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@mesknet.cat o adjuntant una carta amb fotocòpia del DNI o similar, al domicili social de Mes k Net Serveis de Neteja, S.L., C / xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Reus, Tarragona.

ÚS DE «COOKIES». El Prestador del Servei informa a l’Usuari que el servidor web no utilitza «cookies»; en qualsevol cas és responsabilitat de l’Usuari la consulta del manual i instruccions del seu navegador per obtenir més informació sobre aquesta tecnologia.
MESURES DE SEGURETAT. El Prestador del Serveis garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les Dades ubicats en els seus fitxers amb la finalitat d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, o la norma que el substitueixi.

RESTRICCIONS D’ÚS I VERACITAT DE LES DADES . És responsabilitat de l’Usuari utilitzar el servei per a fins lícits i només per al seu ús personal no lucratiu. A més a és responsabilitat de l’Usuari respondre per la veracitat de les Dades lliurats, així com de la seva actualització ; no podent implicar el Prestador del Servei per danys o perjudicis causats per la falta d’adequació a la realitat en aquestes Dades .

JURISDICCIÓ COMPETENT I LEGISLACIÓ APLICABLE . La present la Política de Privacitat, així com qualsevol relació entre l’Usuari i el Prestador del Servei es regiran per la legislació del regne d’Espanya. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència o contingut d’aquesta Política de privadesa o de les relacions entre l’Usuari i el prestador del Servei, aquest se sotmet a les regles de determinació de fur establertes per la normativa en vigor de defensa de consumidors i usuaris .